OS PRODYS             PORADENSTVÍ                   KURZ 1                        KURZ 2                    INFORMACE                   O NÁS


           KONTAKTY:

          Mgr. Pavla Bubeníčková
         Antala Staška 47, 140 00 Praha 4
         IČO: 601 77 101

          Instituce dalšího vzdělávání
          pedagogických pracovníků
          č.j. MSMT 36726/2018-1

          PaedDr. Zdeňka Janhubová
         Zábřeh-Václavov 29, 789 01 Zábřeh
         IČO: 69240361

          Instituce dalšího vzdělávání
          pedagogických pracovníků
          č.j. MSMT-30104/2019

           TERMÍNY KURZU MAXÍK:

 • 14. - 15. září 2024
  Maxík KURZ
  Praha (kurz obsazen)
  lektor Zdeňka Janhubová

 • Další akreditované kurzy nabízíme na www.spirala-zabreh.cz
  -Pedagogická diagnostika v MŠ
   5. - 6. duben 2024 Zábřeh
   18. - 19. květen 2024 PrahaStimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík

Kurz je určen pro učitele mateřské, základní a speciální školy, asistenty pedagoga s ukončeným pedagogickým vzděláním (kurz asistenta pedagoga nestačí), dále pro speciální pedagogy, psychology a logopedy.

Aktuální verze splňuje všechny podmínky nastavené ŠABLONAMI.

Praxe ukázala potřebu zvýšené časové dotace, která je potřebná pro maximální pochopení principů stimulace předškolních dětí a využití postupů, na nichž je úspěšný rozvoj dítěte založen. Součástí programu je testová baterie. Obsahuje zjednodušené úkoly využívané v programu po celou dobu jeho realizace. Pedagog se seznámí a prakticky si vyzkouší nastavit a zvládnout testovou situaci. Úkoly v testu mapují úroveň dítěte v oblasti percepční, motorické i prostorové. Podávají obraz o kvalitě pozornosti a schopnosti řešit úkoly uvědoměle, systematicky a samostatně. V komunikaci s dítětem lze pak odečíst úroveň porozumění a vytváření strategií. Tyto poznatky pak pedagog dokáže lépe aplikovat v rámci prevence rozvoje obtíží v procesu osvojování školních dovedností u dětí. Pokud u dítěte tyto potřeby již diagnostikovány byly, lze pozorovat velmi efektivní vliv na rozvoj dílčích funkcí s následným zvýšením školního výkonu a pozitivnějším psychickým vyladěním.
Kurz je určen pro pedagogy mateřských, základních i speciálních škol, pro pracovníky poradenských zařízení - speciální pedagogy, logopedy i psychology.

Kurz je dvoudenní – 16 hodin za 4 000Kč.
Absolvent obdrží osvědčení s potvrzením o proškolení.
Oprávnění využívat program v praxi má pouze proškolená osoba, která se zavazuje k respektování autorských práv.

Rekvalifikační kurzy
Absolventy kurzů, kteří byli proškoleni do roku 2015, zveme na rekvalifikační kurzy, na nichž obdrží novou verzi programu a naučí se pracovat s testovou baterií.
Cena za rekvalifikační kurz je 2 500 Kč.
Časová dotace je 16 hodin.

Supervize
Proškolené kolegy, kteří program aktivně využívají v praxi, zveme na supervizní setkání, kde si mohou ujasnit postupy a na vlastních příkladech z praxe se zdokonalit ve své práci.
Cena za supervizi je 1 000 Kč.
Časová dotace je 5 hodin.

Přihlášky na jednotlivé vzdělávací akce jsou ke stažení vždy u nabízeného termínu - vyplněnou přihlášku zašlete na email, který je u termínu uveden.

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb.
Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.

Rozvíjí čtenářskou a matematickou pregramotnost.

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým – rodičem-trenérem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.
Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte – čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga…
Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Během 15 lekcí se společně s dětmi budete věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:

I. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího  náčiní – fix, pastelka, tužka, pero

II. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči - správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech:

Oblast zraková:
   
1. zrakové rozlišování
   2. zraková paměť
   3. vizuomotorika - proces příjmu, zpracování, uložení a znovuvybavení 
   informací s možností jejich využití v procesu učení

Oblast sluchová:
   
1. rozvoj sluchového vnímání
   2. sluchové rozlišování
   3. sluchová paměť
   4. audiomotorika - příjem informací sluchovou cestou a jejich
   zpracování do kreslené, psané nebo verbální podoby

Oblast prostorové orientace:
Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.
Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.

Oblast intermodality:

Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání.
Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze s oporou a s vedením.
Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena).
Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát.
Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen.

Oblast seriality:
V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou – např. při oblékání, denní hygieně…
Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének /diakritických nebo u početních operací/.
Výrazně zasahuje do chování dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

IV. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

V. Koncentrace pozornosti - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti  a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.Kurzy pro zájemce zajišťuje akreditované pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Mgr. Pavla Bubeníčková
č.j. 36726/2018-1 

Kontakt:
Mgr. Pavla Bubeníčková – A.Staška 47, Praha 4
Tel: 603 115 632
E-mail: kurzy.bubenickova@seznam.czKurzy pro zájemce zajišťuje akreditované pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - PaedDr. Zdeňka Janhubová
Č.j. MSMT-30104/2019

Akreditace programu Maxík - č.j.: MSMT – 13736/2022-4-564


Kontakt:
PaedDr. Zdeňka Janhubová - náměstí Osvobození 255/28, Zábřeh
Tel: 605 871 502
E-mail: kurzy.janhubova@centrum.cz